Дэмжих салбарт

 Дэмжих салбарт:

МҮОНРТ-ийн үйл ажиллагааны хөгжил, тогтвортой байдал, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, Олон Нийтийн санал үнэлэмж дээр тулгуурласан Маркетингийн зөв бодлогыг хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагааны урт хугацааны хамтын болоод түншийн харилцааг хөгжүүлэн, бэхжүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий Маркетингийн алба
 
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсвийн хөрөнгө, өр төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдэлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр  байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэг бүхий Дотоод аудитын алба
 
Байгууллагын санхүүгийн удирдлага, нягтлан бодох бүртгэл, орлого бүрдүүлэлт, санхүүгийн тайлан,  төсвийн төлөвлөлт, санхүүгийн шинжилгээг хийх, стратеги төлөвлөлтийг зохион байгуулах чиг  үүрэг бүхий Санхүү бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
 
Байгууллагын Хүний нөөцийн бодлого зохицуулалт, хүний нөөцийн чадавхи болон хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэх, захиргааны удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий Хүний нөөц удирдлагын хэлтэс
 
Инженерийн байгууламжийн хэвийн ажиллагааг хангах, Аж ахуйн үйл ажиллагааг  зохион байгуулах Үйлчилгээний хэлтэс тус тус ажиллаж байна.